ສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ: ບ້ານ
  • ຜະລິດຕະພັນ
  • PTZ Controller